Skip to main content

Now we will begin to learn expressions and how to address another person.

tαnəkahk kəya’

How are you?

mehčəkahk, wəliwəni
I’m fine, thank you

nolítəhαsi
I’m happy


nosśakitəhαsi
I’m sad

nolamalsi
I feel (physically) well

nəmačamalsi
I feel (physically) bad(also used for hungover


nəkiwαči
I’m lonely

nənaskαtəhαsi
I’m discouraged

nəsawahto
I’m tired