Skip to main content

English

1. Don’t Yell

Penobscot

mozα gαgαləwehkaj

Sounds Like

moo-zuh gugul’weh kaj


English

 2. Eat It

Penobscot

 miji

Sounds Like

 mee-jee


English

 3. Sit

Penobscot

abi

Sounds Like

a-bee


English

 4. Stand Up

Penobscot

zehke 

Sounds Like

 zeh keh


English

5.Yes

Penobscot

  αhα

Sounds Like

urh-huh


English

6. No

Penobscot

 ahtαmα

Sounds Like

ah-tuh-muh


English

7. Run

Penobscot

gwagwəmahla

Sounds Like

gwugw’m mah la


English

8. Don’t Run

Penobscot

mozahk gwagwəmahlahkaj

Sounds Like

 moo-zahk gwug’wumah lah kaj


English

9. Enough

Penobscot

 gáskwayitte

Sounds Like

gus-skwhy-yee-teh


English

10. Maybe

Penobscot

chibadok

Sounds Like

chee ba dook


English

11. Maybe So

Penobscot

 chibadokte

Sounds Like

 chee ba dookteh


English

12.  Me

Penobscot

 nəya

Sounds Like

 n’ya


English

13. You

Penobscot

 gəya

Sounds Like

g’ya


English

14. You guys

Penobscot

giləwα

Sounds Like

gil’wuh


English

15. Who?

Penobscot

awen

Sounds Like

awhen


English

16. Which?

Penobscot

dαn iyo / owa 

Sounds Like

 dun eeyo / oowa (INAN/AN)


English

17. What?

Penobscot

gegw

Sounds Like

gegw


English

18. When? 

Penobscot

 chige

Sounds Like

chee geh


English

19. Where?

Penobscot

dαmα

Sounds Like

duh-muh


English

20. Why Not?

Penobscot

gegw mehsi

Sounds Like

gegw meh see


English

21. Don’t Hit Anyone

Penobscot

mozahk awen dagamahkaj

Sounds Like

moo-zahk awhen duguh mah kaj


English

22. Don’t Hit Anything

Penobscot

mozahk gegw alahkehkaj

Sounds Like

 moo-zahk gegw alah keh kaj


English

23. Don’t Kick Anyone

Penobscot

mozahk awen dakskawahkaj

Sounds Like

moo-zahk awhen duks skawah kaj


English

24. Don’t Throw Anything

Penobscot

mozahk alahke gegw

Sounds Like

moo-zahk alah keh gegw


English

25. I’m Sorry

Penobscot

nənódelədamən

Sounds Like

n’noO del da min


English

26. I’m Very Sorry

Penobscot

gamαj nənódelədamən

Sounds Like

ga-muj n’noO del da min


English

27. Finally

Penobscot

mαlamte

Sounds Like

mulum-teh


English

28. Wait

Penobscot

skawihαzi

Sounds Like

ska-wee-ya-zee


English

29. Bring It To Me

Penobscot

bejiptawi

Sounds Like

 bejip-ta-wee


English

30. I’m Sad

Penobscot

 nəgiwajihla

Sounds Like

n’gee wa jeeh la


English

31. I’m Angry

Penobscot

nəmóskwelədam

Sounds Like

n’moOs-skwel-dum


English

32. I Know Him/Her

Penobscot

nəwéweləmα

Sounds Like

n’wewel-muh


English

33. I’m Strong

Penobscot

nəməlíksani

Sounds Like

nm’lick sa nee


English

34. I’m Playing

Penobscot

nədaláhəya 

Sounds Like

 n’dalah-ya


English

35. Help Me

Penobscot

wijohkemi

Sounds Like

wee jooh keh mee


English

36. I’m Going Slow

Penobscot

nəménənihla

Sounds Like

nmen’neeh-la


English

37. I’m Going Fast

Penobscot

nəgə̀zihla

Sounds Like

ng’zeeh-la


English

38. Where are you going?

Penobscot

dαmα gədəlihla?

Sounds Like

uh-muh gd’leeh la


English

39. When are you going?

Penobscot

chigej gəmαjehla?

Sounds Like

chee-gej gmuh jeh la


English

40. I’m going home.

Penobscot

nəgadí-mαji nígəwαmək

Sounds Like

ngudee-mujee nig’wumok


English

41. Are you going home?

Penobscot

kkadí-mαji gígəwαmək

Sounds Like

kudee-mujee gig’wumok?


English

42. Come back here

Penobscot

wézawesse

Sounds Like

weza wess seh


English

43. Don’t go there

Penobscot

mozahk ni alihlahkaj

Sounds Like

moo-zahk nee ah-leeh lah kaj


English

44. Go outside

Penobscot

nodesse

Sounds Like

noo-dess-seh


English

45. Go out and play

Penobscot

nodesse nαgα gənάdahəyαn

Sounds Like

noo-dess-she nuhguh g’nuda-h’yun


English

46. Now

Penobscot

nihkwαb

Sounds Like

neeh-qwub


English

47. My Male Friend

Penobscot

 nidαbe

Sounds Like

nee-duh-beh


English

48. My Female Friend

Penobscot

nidαbeskwe

Sounds Like

nee-duh-bessqweh


English

49. Your Male Friend

Penobscot

gidαbe

Sounds Like

gee-duh-beh


English

50. Your Female Friend

Penobscot

gidαbeskwe

Sounds Like

gee-duh-bessqweh